GEMEENTELIJKE CADEAUBON DESSEL, genoemd DESSELS KADO

ALGEMENE VOORWAARDEN dd 1 DECEMBER 2015, met aanpassing april 2020.

Inleiding

Deze voorwaarden zijn geldig vanaf 1 DECEMBER 2015 met aanpassingen sinds april 2020 wegens de coronamaatregelen.
Door klant en/of deelnemer te worden van Dessels Kado erkent U deze algemene voorwaarden.
Alle bestellingen van de Dessels cadeaubonnen worden geregeld door onderhavige algemene voorwaarden die van toepassing zijn met uitsluiting van andere voorwaarden.
De algemene voorwaarden kunnen ten allen tijde gewijzigd worden. De meest recente versie is steeds terug te vinden op de website www.unizo.be/dessel en www.desselskado.be.

Deelnemende handelaars

Artikel 1:Voor wie?

Alle handelaars, ondernemers, gevestigd in de gemeente Dessel kunnen zich inschrijven als deelnemende handelaar.

Artikel2: Hoe inschrijven, uitschrijven en wijzigen van gegevens?

Inschrijven als deelnemende handelaar kan via het e-loket van UNIZO Dessel. Uitschrijven kan eenvoudig via het zelfde e-loket.
Als de gegevens van je zaak/winkel veranderen of bij het stopzetten van de zaak/winkel moet je dit onmiddellijk melden bij UNIZO Dessel.
Handelaars die zich hebben ingeschreven op de lijst hebben zich geëngageerd om de cadeaubonnen wel te aanvaarden. Zij kunnen deze enkel weigeren wanneer de echtheid van de bon in twijfel wordt getrokken. De bonnen zijn ook pas geldig als ze gevalideerd zijn door een stempel van onze gemeente.

Artikel 3: Moet ik betalen om deelnemende handelaar te zijn?

De handelaar die wenst deel te nemen aan de actie betaald hiervoor, jaarlijks, een bijdrage van 55,00 euro (€ 55). In ruil hiervoor wordt hij vermeld op de lijst van deelnemende handelszaken meegegeven aan de koper van (een) cadeaubon(nen). Alle deelnemers worden ook permanent vermeld op de deelnemerspagina van www.unizo.be/dessel , op www.desselskado.be en op de site van de gemeente Dessel, www.dessel.be. Is de deelnemer een lid van de UNIZO-ondernemersvereniging krijgt hij als extra op de site van Unizo Dessel en Dessels Kado een vermelding met logo en link naar eigen website. Een niet-UNIZO-lid wordt vermeld met naam, adres en telefoonnummer.
De deelnamebijdrage aan de actie geldt voor één jaar en wordt automatisch verlengd voor het volgende jaar, tenzij de handelaar zijn deelname schriftelijk of per mail stopzet voor 31 december van het lopende jaar. Bij voortijdige opzegging is er geen terugbetaling van de deelnemersbijdrage.

Artikel 4: Hoe wordt ik herkend als deelnemende handelaar?

Iedereen die de cadeaubon koopt, krijgt de lijst van deelnemende handelaars. De lijst wordt up-to-date gehouden op de website van de gemeente en UNIZO Dessel alsook op www.desselskado.be.
Daarnaast krijgt elke deelnemende handelaar bij zijn inschrijving een sticker met de tekst “Dessels Kado – deelnemende handelaar” dit in hetzelfde thema als de bonnen zelf alsook een affiche. Ook wordt een display voorzien om bijvoorbeeld op de toonbank te zetten of in de etalage te plaatsen, bureel zetten… Ook weer in dezelfde huisstijl als de bonnen.
Het is de deelnemer toegestaan de vermelding “deelnemende handelszaak Dessels Kado” in zijn publiciteit en communicatie naar cliënteel en prospecten te gebruiken. Hij dient zich evenwel te houden aan de algemene voorwaarden van dit reglement. Een discreditering van de actie heeft uitsluiting tot gevolg.
Indien u niet langer deelneemt of indien uw deelname werd stopgezet bent u VERPLICHT het vignet te verwijderen en is het verboden alle vermeldingen naar Dessels Kado in uw communicatie naar uw cliënteel of prospecten te gebruiken.

Artikel 5: Informatie producten

De cadeaubonnen die gekocht worden:

– zijn cadeaubonnen die ingeruild kunnen worden bij de Desselse handelaars vermeld op de lijst van deelnemende handelaren.
– hebben een geldigheid van de dag van de aankoop +12 maanden. (bonnen aangekocht in 2020 krijgen 24mnd omwille de coronamaatregelen)
– zijn niet inruilbaar tegen geld, de cadeaubon dient uitsluitend ter betaling van een aankoop in één van de Desselse (deelnemende) handelszaken.

Artikel 6: Aankoop

De cadeaubonnen zijn te verkrijgen aan de onthaal- en informatiebalie van de gemeente Dessel in de Hannekestraat 1 en bij bakkerij Elsakker, Molsebaan 41. Ook particulieren kunnen vanaf heden online bestellen omwille van de coronamaatregelen.

Artikel 7: Bestelling van groot volume (incentives)

Grote bestelling kunnen rechtstreeks via Unizo Dessel aangekocht worden. De bestelling is definitief van zodra wij de betaling ontvangen hebben. De koper gaat uitdrukkelijk akkoord om correcte en volledige gegevens over zichzelf te verstrekken. De bestelde cadeaubonnen kunnen afgehaald worden in een vooraf afgesproken verkooppunt. Er kan een factuur afgeleverd worden.

Artikel 8: Prijs

De cadeaubonnen kunnen aangekocht worden per € 5,00 en € 15,00 of een veelvoud daarvan. Er worden GEEN administratiekosten aangerekend.

Artikel 9: Echtheid van de cadeaubonnen

Hoe herken ik een valse bon?

Elke handelaar kan via e-mail een voorbeeld-cadeaubon opvragen (zonder geldige stempel en nummering). Op basis daarvan kan de handelaar de echtheid van de aangeboden cadeaubon controleren. Bij enige vorm van twijfel wordt aangeraden om de cadeaubon niet aan te nemen en UNIZO Dessel hiervan onverwijld in te lichten. De bonnen zijn ook pas geldig als ze gevalideerd zijn door een stempel van onze gemeente.

Artikel 10: Geldigheid van de bon

UNIZO Dessel behoud zich het recht voor om de cadeaubonnen niet uit te betalen wanneer de echtheid ervan in twijfel kan worden getrokken.
Een cadeaubon is pas inruilbaar wanneer hij geldig is afgestempeld door het verkooppunt (de gemeente Dessel). Hij dient volledig te zijn, d.w.z. luik 1 en luik 2 te samen verbonden door de kniplijn.
De cadeaubon is voor de klant/koper één jaar geldig vanaf de aankoopdatum (voor bonnen aangekocht in 2020 passen wij een geldigheid toe van 24 maanden omwille van de coronamaatregelen). De aankoopdatum wordt vermeld op de achterzijde van de cadeaubon. Handelaren mogen geen vervallen bons aanvaarden.

Artikel 11: Moet ik geld teruggeven op de cadeaubon?

Er wordt geen geld teruggegeven op een cadeaubon. Als het bedrag van de aankoop lager is dan het bedrag van de cadeaubon, dient u een waardebon van uw handelszaak uit te schrijven voor het resterende bedrag.
U mag een cadeaubon weigeren te aanvaarden als het bedrag van de aankoop minder is dan de helft van de waarde van de cadeaubon. Het is verboden cadeaubonnen in te ruilen tegen geld. Indien een handelaar cadeaubonnen inruilt tegen geld kan Unizo Dessel beslissen dat deze handelaar onverwijld wordt geschrapt van de lijst met deelnemende handelaars, zonder dat Unizo Dessel enige vergoeding verschuldigd is.

Artikel 12: Overmacht

UNIZO Dessel is niet aansprakelijk voor vertraging of niet plaatsvinden van een levering indien dit het gevolg is van omstandigheden buiten zijn wil, zoals stakingen, werkonderbrekingen, natuurrampen of andere gebeurtenissen die de productie, het transport of de levering van cadeaubonnen verhinderen.

Artikel 13: Inruilen: termijn, plaats en terugbetaling

Handelaars moeten de cadeaubonnen ten laatste 3 maanden na de geldigheidsdatum inruilen bij UNIZO Dessel, bestuurslid Eva Laurijssen (Bakkerij Elsakker, Molsebaan 41).
Deze geldigheidsdatum staat vermeld op de bon(nen).
De cadeaubonnen kunnen voor uitbetaling persoonlijk worden bezorgd aan de aangestelde verantwoordelijke met afgifteborderel of kunnen op eigen risico worden gedeponeerd in de brievenbus op dit adres.
De knip-strook dient als controle voor de afgeleverde cadeaubonnen en worden door de inruiler bewaard ter controle.

De terugbetaling naar handelaren gebeurt zo snel mogelijk op het door de handelaar opgegeven rekeningnummer. Het verdient de aanbeveling op regelmatige basis de cadeaubonnen in te ruilen voor terugbetaling met gebruik van het afgifteborderel. Het verzamelen van een grote hoeveelheid bonnen kan vertragingen veroorzaken in de verwerking van de inruiling. UNIZO Dessel streeft er naar deze termijnen zo kort mogelijk te houden.

Uitsluitend de fysieke teruggave van geldige cadeaubonnen resulteert in een terugbetaling conform de algemene voorwaarden. Verloren gegane of onleesbare cadeaubonnen zijn geen
onderwerp van terugbetaling aangezien de authenticiteit van deze niet kan worden vastgesteld.

De voorsortering per waarde en volgens bonnummer is niet verplicht, maar versnelt de uitbetaling van het aangeleverde pakket cadeaubonnen. In geen geval mogen de bonnen aan elkaar geniet of vastgemaakt worden.

Cadeaubonnen die meer dan 3 maanden na de vervaldatum worden ingeruild, worden niet meer uitbetaald. De hiervoor ontvangen gelden worden aangewend tot promotie van Dessels Kado of stimuli van de lokale economie.

Artikel 14: Aansprakelijkheid UNIZO Dessel

UNIZO Dessel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de kwaliteit van de producten of diensten die werden geleverd na betaling met de cadeaubon.
Ter zake blijft enkel de handelaar, leverancier gehouden tot zijn verplichtingen tegenover de consument/koper.
Artikel 15: Wetten en toepasbare rechtspraak

De verhoudingen tussen de klant of de handelaar en UNIZO Dessel worden enkel onderworpen aan het Belgisch recht. Elk geschil tussen UNIZO Dessel en de klant of de handelaar valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Turnhout.